இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் ரேண்டம் எண்கள் ஏன் எதற்கு

TNEA 2018 | TNEA RANDOM NUMBER 2018 | இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் ரேண்டம் எண்கள் ஏன்? எதற்கு?

TNEA 2018 | TNEA RANDOM NUMBER 2018 | இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் ரேண்டம் எண்கள் ஏன்? எதற்கு?

One thought on “TNEA 2018 | TNEA RANDOM NUMBER 2018 | இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் ரேண்டம் எண்கள் ஏன்? எதற்கு?

  1. As I need TNEA link to check my rank list for MBC .so kindly send me the link to check rank list.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *