பிளஸ் 2 தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெற 2018

TN Plus 2 2018 : இன்று முதல் தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெறலாம்!

TN +2 மாணவர்களுக்கு இன்று முதல் தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் கிடைக்கும்!

மார்ச்/ஏப்ரல் 2018 – தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் (Provisional Mark Certificate)

பிளஸ் 2 தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெற
http://www.dge.tn.nic.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *