இன்ஜினீயரிங் படிப்புக்கும் 2019-ம் ஆண்டு முதல் ‘நீட்’ தேர்வா

இன்ஜினீயரிங் படிப்புக்கும் 2019-ம் ஆண்டு முதல் ‘நீட்’ தேர்வா?

என்ஜினீயரிங்

படிப்புக்கும் அடுத்த

ஆண்டு முதல் ‘நீட்’

தேர்வா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *