தமிழகத்தில் 239 பொறியியல் கல்லூரிகள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட போகிறதா

தமிழகத்தில் 239 பொறியியல் கல்லூரிகள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட போகிறதா?

தமிழகத்தில் 239 பொறியியல் கல்லூரிகள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட போகிறதா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *