இன்ஜினியரிங் கட் ஆப் மதிப்பெண் குறைய வாய்ப்பு!

2019 பிளஸ் 2 தேர்வில் செண்டம் சரிவு; இன்ஜினியரிங் கட் ஆப் மதிப்பெண் குறைய வாய்ப்பு!

3 thoughts on “2019 பிளஸ் 2 தேர்வில் செண்டம் சரிவு; இன்ஜினியரிங் கட் ஆப் மதிப்பெண் குறைய வாய்ப்பு!

  1. Sir,I have applied for engineering counselling 2019.In that I give yes for”are you eminent person in sports ” because I have divisional 3rd certificate. My cutoff is 182.I have one dought. In the view of sports I could not good colleges but in the view of cut-off I will get good colleges.based on what view my seat will be allotted

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *